Cộng đồng IPL

Chia sẻ

Ban Chủ Nhiệm Câu lạc bộ IPL (BCN CLB IPL) là cơ quan quản lý và vận hành các hoạt động cộng đồng của IPL. BCN CLB IPL do Ban Điều Hành IPL bổ nhiệm căn cứ trên các đề cử/ứng cử từ Cộng đồng IPL và hoạt động theo “Điều lệ/Quy chế Tổ chức và Hoạt động” của CLB IPL do Ban điều hành IPL ban hành.

 

Cơ cấu tổ chức của Ban Chủ Nhiệm CLB IPL

face-ipl