Sự học ở IPL

Mô hình giáo dục

1 năm học tại trường

5 kỳ tự trải nghiệm