Chia sẻ
1. Triết lý giáo dục của IPL
Mục tiêu của sự học tại IPL
Đích đến của “học viên IPL” là trở thành “con người IPL”. Có thể khái quát chân dung “con người IPL” đó như sau:
 
Chính vì vậy, mục tiêu sự học của học viên IPL trong chương trình IPL chính là hình thành cho mình những nền tảng thiết yếu để trở thành “con người IPL” nêu trên, cũng như để tiến xa hơn trên hành trình sau này.
Triết lý giáo dục tại IPL
“Ta là sản phẩm của chính mình!”. Nghĩa là, tại IPL, học viên không những không bị tước mất cái quyền được “làm ra chính mình”, mà còn được hỗ trợ để nắm lấy và thực hiện cái quyền thiêng liêng này. Cụ thể là học viên IPL sẽ được tiếp sức để: Khai phóng bản thân, Tìm ra chính mình, Làm ra chính mình, Sống với chính mình và Giữ được chính mình.
 
Để “làm ra chính mình”,  học viên IPL phải làm chủ sự học của mình. Và để làm chủ được sự học của mình, học viên IPL sẽ quản trị sự học theo mô hình “2W1H - Why to Learn, What to Learn, How to Learn”. Nghĩa là, trong mọi sự học, mọi kỳ học/môn học/buổi học… của mình, Học viên IPL luôn hiểu rõ Lý do học (Why to Learn) và Mục đích học (Learn for What) trước khi xác định Nội dung học (What to Learn) và Cách thức học (How to Learn).TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA IPL

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA IPL

Mục tiêu của sự học tại IPL

Đích đến của “học viên IPL” là trở thành “con người IPL”. Có thể khái quát chân dung “con người IPL” đó như sau:

 


 

Chính vì vậy, mục tiêu sự học của học viên IPL trong chương trình IPL chính là hình thành cho mình những nền tảng thiết yếu để trở thành “con người IPL” nêu trên, cũng như để tiến xa hơn trên hành trình sau này.

Phương pháp học tập tại IPL

“Ta là sản phẩm của chính mình!”. Nghĩa là, tại IPL, học viên không những không bị tước mất cái quyền được “làm ra chính mình”, mà còn được hỗ trợ để nắm lấy và thực hiện cái quyền thiêng liêng này. Cụ thể là học viên IPL sẽ được tiếp sức để: Khai phóng bản thân, Tìm ra chính mình, Làm ra chính mình, Sống với chính mình và Giữ được chính mình.

Để “làm ra chính mình”,  học viên IPL phải làm chủ sự học của mình. Và để làm chủ được sự học của mình, học viên IPL sẽ quản trị sự học theo mô hình “2W1H - Why to Learn, What to Learn, How to Learn”. Nghĩa là, trong mọi sự học, mọi kỳ học/môn học/buổi học… của mình, Học viên IPL luôn hiểu rõ Lý do học (Why to Learn) và Mục đích học (Learn for What) trước khi xác định Nội dung học (What to Learn) và Cách thức học (How to Learn).

face-ipl