Chia sẻ

Chiến lược phát hiện và phát triển “hạt giống lãnh đạo“ của Chương trình IPL, còn được gọi là "Chiến lược 5-1-5", gồm có 3 giai đoạn:

- Giai đoạn tuyển sinh: 5 vòng thi tuyển sinh

- Giai đoạn đào tạo: “1 năm được đào tạo

- Giai đoạn trải nghiệm: “5 kỳ tự trải nghiệm


 


face-ipl