Chia sẻ

QUY CHẾ TUYỂN SINH KHÓA IPL4

Quy chế này quy định các vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh Khóa 4 của Chương trình IPL.

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Điều 2: Quản lý tuyển sinh

Điều 3: Đối tượng tuyển sinh

Điều 4: Quy trình tuyển sinh

Điều 5: Học bổng & Cơ chế hỗ trợ tài chính

5.1 Quỹ IPL

5.2 Cơ chế tài trợ học bổng (từ Quỹ IPL)

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 6: Vòng 1 - Đánh giá hồ sơ

6.1 Hồ sơ dự tuyển

6.2 Tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển

6.3 Thông báo kết quả Vòng 1

Điều 7: Vòng 2 - Làm bài luận và 2 Thư giới thiệu

Điều 8: Vòng 3 - Làm bài thi

 8.1 Thời gian và địa điểm thi

8.2 Một số quy định đối với Ứng viên khi tham gia Vòng 3

8.3 Xử lý vi phạm quy chế thi Vòng 3

8.4 Thông báo kết quả thi Vòng 3

8.5 Phúc tra kết quả thi Vòng 3

Điều 9: Vòng 4 - Giao lưu với các Ứng viên khác và với Hội Đồng Tuyển Sinh

Điều 10: Vòng 5 - Phỏng vấn với Hội Đồng Tuyển Sinh (từng Ứng viên)

Điều 11: Huỷ bỏ kết quả thi tuyển

Điều 12: Công bố kết quả trúng tuyển và tập họp Ứng viên trúng tuyển

Điều 13: Bảo lưu kết quả trúng tuyển

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Hiệu lực của Quy chế

 

Chi tiết Quy chế Tuyển sinh vui lòng xem tại đây

face-ipl